Stills Photography

Happy New Year Dog

Holkham Beach, Norfolk. New year’s day 2012.